Algemene voorwaarden digitaal platform Zorgbedrijf Vlaanderen

Deel 1: Algemeen

1. Toegankelijkheid en help

2. Definities en algemeenheden

Voor de toepassing van de “algemene verkoopsvoorwaarden Digitaal Platform” wordt verstaan onder:

Consument: iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit. Zorgbedrijf Vlaanderen aanvaardt enkel bestellingen die worden geplaatst door een meerderjarige naar Belgisch recht. Indien Zorgbedrijf Vlaanderen vaststelt dat er toch een bestelling wordt geplaatst door een natuurlijk persoon die niet aan deze voorwaarde voldoet, behoudt Zorgbedrijf Vlaanderen zich het recht om deze bestelling te weigeren.

Verkoper: Zorgbedrijf Vlaanderen, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0809.699.184.

2.1. Afbeeldingen

De afbeeldingen op deze site worden tekstueel beschreven met behulp van ALT-attributen. Zuiver decoratieve grafische elementen bevatten lege ALT-attributen.

2.2. Gevolgde standaarden

De website voldoet aan de W3C-regels.

3. Klachten en geschillen

3.1. Klachten

Onverminderd artikel 7 worden eventuele klachten door de consument gericht aan Klantendienst Zorgbedrijf Vlaanderen, gevestigd aan de Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen of via het contactformulier op www.zorgbedrijfvlaanderen.be/contacteer-ons, waarna de consument uiterlijk binnen de drie daaropvolgende weken zal worden gecontacteerd.

3.2. Geschillen

Behoudens toepassing van een andersluidende (supra-) nationale bepaling, behoort elk geschil over de interpretatie of uitvoering van de verkoopovereenkomst tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

4. Bescherming persoonlijke levenssfeer

Zorgbedrijf Vlaanderen, vereniging naar publiek recht, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0809.699.184, is verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens op de website. (Hierna “Zorgbedrijf.”)

Zorgbedrijf hanteert een privacy beleid dat is opgesteld conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming”). In het licht hiervan werd een privacyverklaring opgesteld waarin Zorgbedrijf haar klanten vertelt hoe we omgaan met de personeelsgegevens die we ontvangen bij het aanbieden van diensten of verkopen van producten. De privacyverklaring kan worden nagelezen op de volgende website: https://www.zorgbedrijfvlaanderen.be/privacy-beleid

 

 

5. E-mail disclaimer

Een e-mailbestand verzonden via een e-mailadres van  Zorgbedrijf Vlaanderen, met inbegrip van eventuele bijlagen, is een officieel document van het Zorgbedrijf. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een e-mail verzonden via een e-mailadres van  Zorgbedrijf Vlaanderen per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en de e-mail vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. Zorgbedrijf Vlaanderen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in het bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in de e-mail voorkomende incorrecte informatie.

6. Klantendienst

Er kan steeds contact opgenomen worden met de Klantendienst van Zorgbedrijf Vlaanderen per telefoon op 03 431 31 32 of via het contactformulier op www.zorgbedrijfvlaanderen.be/contacteer-ons.

7. Slotbepalingen 

7.1. Aansprakelijkheid

Dit is een officiële toepassing van Zorgbedrijf Vlaanderen. Verscheidene diensten van Zorgbedrijf Vlaanderen verzorgen de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de dienst marketing & communicatie. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, of als u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, dan stellen we het op prijs dat u ons dit laat weten via ons contactformulier.

De website wordt regelmatig bijgewerkt. Desalniettemin is Zorgbedrijf Vlaanderen niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Zorgbedrijf Vlaanderen is niet aansprakelijk voor de (inhoud van) websites en bestanden gekoppeld aan eventuele externe hyperlinks.

Alle prijzen vermeld op www.zorgbedrijfvlaanderen.be zijn indicatief en onderhevig aan indexatie. Zorgbedrijf Vlaanderen behoudt zich het recht  om de prijzen op eender welk moment aan te passen en te indexeren.

In geen geval kan Zorgbedrijf Vlaanderen aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website.

7.2. Intellectuele eigendom en auteursrechten

De website, beeldmerken, logo’s, teksten, foto’s en alle andere communicatie – ongeacht de manier van verspreiden of de vorm - van Zorgbedrijf Vlaanderen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Zorgbedrijf Vlaanderen zelf, of van één van haar toeleveranciers. Zorgbedrijf Vlaanderen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

7.3. Nietige bepaling  

Indien een bepaling uit deze algemene verkoopsvoorwaarden of uit een overeenkomst met betrekking tot een webwinkelverkoop nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige algemene voorwaarden of van de andere bepalingen in de desbetreffende overeenkomst niet aan.

7.4. Toepasselijk recht 

Het Belgische recht is van toepassing op de tussen de verkoper en consument gesloten verkoopovereenkomst.

Deel 2: Aankopen via de website van Zorgbedrijf Vlaanderen

8.Uitgifte

Het ticket kan, na acceptatie van de betaling, zowel afgedrukt worden op onze reservatiesite als via het e-mailadres dat opgegeven werd tijdens de bestelling. Het ticket wordt afgeleverd in PDF-formaat.

9. Geldigheid

Om geldig te zijn moet uw ticket afgedrukt worden op wit A4 papier, in portret-formaat en met een perfect leesbare nummer of weergegeven op een smartphone. Dit geldt als uw enig en uniek ticket. Wanneer u dit afdrukt, dan dient dit in perfecte kwaliteit te zijn, en moet alles leesbaar zijn zodat er geen enkele verwarring mogelijk is. Indien dit niet het geval is, dan zal u geen gebruik kunnen maken van de aangekochte dienst. Uw ticket is enkel en alleen geldig de datum van de reservering die u gekozen hebt bij uw aankoop. U dient het ticket af te geven op de dag van verbruik, bij diegenen die de dienst aanbieden. Het ticket kan slechts één keer gebruikt worden en alleen op de datum dat u geselecteerd hebt. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude, zal juridische gevolgen kennen. Het ticket zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Bewaar uw ticket op een veilige plaats. Gebruik alleen de officiële website van  Zorgbedrijf Vlaanderen om uw tickets te kopen. Aanvaard nooit een ticket dat wordt aangeboden door een onbekende omdat het een kopie zou kunnen zijn. De houder van het ticket kan een andere persoon zijn dan de koper.

10. Gebruiksvoorwaarden

De klant verbindt zich ertoe om de tickets die hij/zij online aankocht uitsluitend te gebruiken volgens de voorwaarden die in het aanbod beschreven staan. In het bijzonder kunnen ze enkel gebruikt worden gedurende de geldigheidsperiode die vermeld staat in het aanbod, en dit tijdens de openingsuren van de instellingen van Zorgbedrijf Vlaanderen.

11. Prijs

De prijzen van tickets/abonnementen worden in euro vertoond op onze website, alle taksen inbegrepen. Alle gratis tickets zijn enkel om te ruilen aan de balie van een verkooppunt van Zorgbedrijf Vlaanderen.

Het verlaagd tarief is online niet beschikbaar, alle prijzen vallen samen met het basistarief.

12. Betaling

Het valideren van uw bestelling houdt de verplichting in het aangeduide bedrag te betalen. U moet de betaling van uw aankopen uitvoeren op onze site door middel van een bankkaart (Bancontact). Enkel het betalen van facturen kan naast Bancontact ook met overschrijving worden uitgevoerd. Het debet van uw bankrekening staat los van het gebruik van de tickets. De tickets zijn in orde van betaling zelfs indien u ze niet afdrukt. Het betalingsbewijs kan niet dienen als toegangsticket.

13. Eigendoms- en risico-overdracht tickets

In afwijking van artikel 1583 BW, blijven de onbetaalde tickets eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling.

14. Herroepingsrecht

De aankoop van een ticket voor maaltijden of activiteiten zijn geldig voor éénmalig gebruik en alleen op de gekozen datum voor uw bezoek bij de aankoop. Na de aankoop door de klant kunnen tickets voor activiteiten of maaltijden niet omgeruild, doorverkocht of terugbetaald worden.

15. Verwerking van gegevens

Bij het kopen van ticket(s) of abonnement(en) via het internet, is de consument verplicht om alle stappen te respecteren. Tijdens de procedure moet de consument specifieke informatie die nodig is voor het beheer van zijn/haar bestelling invullen. De consument verbindt zich ertoe correcte, precieze, actuele en volledige informatie van zichzelf door te geven, zoals gevraagd wordt in het registratieformulier. Zorgbedrijf Vlaanderen bewaart geen betalingsgegevens, deze vult de consument alleen in om de betaling af te handelen.

De consument die dit wenst kan zich aanmelden met een wachtwoord, wat hem/haar toelaat zijn/haar gegevens te registeren. Eenmaal geregistreerd zal de consument in de toekomst sneller transacties kunnen uitvoeren en ook vorige en reeds afgeronde bestellingen kunnen controleren. De consument neemt alle voorzorgsmaatregelen om zijn/haar wachtwoord geheim te houden. Zorgbedrijf Vlaanderen leeft alle regels inzake bescherming van uw gegevens na. De consument kan ook verkiezen om geen account aan te maken. Dit impliceert dat hij/zij achteraf geen afgeronde bestellingen kan controleren of opnieuw aanvragen.